Sådan fungerer Fair Trade internationalt

Relevant indhold: 

Om WFTO?

Læs mere om WFTO på deres homepage.

WFTO Søsterorganisationer

Fair Trade Danmarks søsterorganisationer i nabolandene

Sådan fungerer Fair Trade Internationalt
2012-03-30 

Kriterier
Fairtrade-kriterierne kan deles op i tre områder:

 • Krav til producenternes organisationer 
  Der findes to sæt af kriterier for producenterne: Et sæt for kooperativer bestående af mindre familiedrevne jordbrug og et for ansat arbejdskraft på plantager. Familiedrevne jordbrug, som ikke er strukturelt afhængige af ansat arbejdskraft, skal organiseres som demokratisk styrede kooperativer med transparente regnskaber for fordeling og anvendelse af indtægterne fra Fairtrade. Plantager, som ønsker at blive certificerede, skal have en demokratisk valgt præmiekomité, der træffer beslutning om, hvordan Fairtrade-præmien skal anvendes.
 • Krav om bæredygtig produktion 
  En Fairtrade-certificeret producentorganisation skal arbejde systematisk med at minimere miljøbelastningen og indarbejde miljøhensynet i hele virksomheden. Producenterne må ikke anvende bestemte pesticider, der ifølge UN og Pesticide Action Network (http://www.pan-uk.org) er klassificeret som farlige. Grundvandet og truede naturressourcer skal beskyttes.
 • Handelsregler 
  Disse regler regulerer forholdet mellem Fairtrade-producenter, eksportører og importører. De omfatter Fairtrades mindstepris og også kravet om at tilbyde kredit og langsigtede handelsrelationer mellem producenter og importører.

Generelle kriterier
Kriterierne er udarbejdet af Fairtrade International i samarbejde med de producentnetværk og de nationale Fairtrade-organisationer, der findes rundt omkring i verden. Kriterierne har alle det samme udgangspunkt, nemlig ved at garantere en minimumspris for råvarerne og en langsigtet handelsrelation tilbydes forbedrede vilkår for avlere og ansat arbejdskraft i udviklingslande, som ellers kan blive forfordelt af verdenshandlens vilkår.

De generelle kriterier handler om, at: 

 • Der skal skabes bedre vilkår for avlere og ansatte
 • Præmier skal udbetales til investeringer i lokalsamfundet og til at udvikle produktionen
 • Modvirke børnearbejde og diskriminering
 • Fremme demokrati og organisationsret
 • Tage hensyn til miljøet og fremme økologisk produktion

Kriterier for udviklingen
Arbejds- og produktionsvilkårene varierer som oftest fra produkt til produkt. Kaffe og kakao produceres f.eks. mest af avlere, som ernærer sig af det familiejordbrug. For disse mennesker er prisen for råvaren afgørende for familiens økonomi. Te derimod avles som oftest på større plantager og ved hjælp af ansat arbejdskraft. Her spiller lønniveauet og arbejdsvilkårene en større rolle. Set på den baggrund bygger de generelle internationale Fairtrade-kriterier på en opdeling i avlere hhv. ansat arbejdskraft – baseret på kernekriterier og udviklingskriterier.

Kriterier for avlere
Som avlere anses enkeltpersoner eller familier, som lever af et familiebrug og som er gået sammen i en producentorganisation – ofte et kooperativ, en forening eller lignende organisationsform – for i fællesskab at have større gennemslagskraft i handelsleddet og på markedet. I de tilfælde, hvor der er en betydelig andel af fast eller løst ansatte medarbejdere (f.eks. sæsonarbejdere) i producentorganisationen, gælder de samme kriterier for ansættelsesvilkår, såsom fravær af diskriminering, organisationsret, helbred og sikkerhed m.m.

Kernekriterier
Fairtrade-kriterierne omfatter bl.a.:

 • Kravet om sporbarhed. Når jeg som forbruger køber en Fairtrade-mærket vare, skal jeg kunne stole på, at varen virkelig er produceret i overensstemmelse med Fairtrades kriterier. Det kræver dokumentation for solgte mængder og priser (undtagelser gælder for fysisk sporbarhed i forbindelse med kakao, sukker, juice og te ).
 • Der skal foreligge en plan for social, økonomisk og miljømæssig udvikling. Planen gælder for virksomheden, medlemmerne, lokalsamfundet og miljøet.
 • Kooperativets skal være demokratisk organiseret, der skal f.eks. afholdes et årligt møde, og administrationen skal være åben, dvs. transparent.
 • Fairtrade-præmien udbetales i tillæg til minimumsprisen. Præmien skal investeres i social, økonomisk og miljømæssig udvikling af lokalsamfundet. Den kan også investeres i produktionen. Beslutningen om, hvad præmien skal bruges til, skal træffes på et demokratisk grundlag.
 • Diskriminering på grund af køn, alder, etnicitet, funktionsvanskeligheder, politisk eller religiøs overbevisning eller seksuel observans er ikke tilladt.
 • Der skal uddannes internt om skadedyrsbekæmpelse. Kriterierne for brug af pesticider følger de internationale bestemmelser: Stockholm (POP), Rotterdam (PIC), PAN og WHO’s lister over forbudte kemikalier.
 • Affaldshåndteringen skal ske på ansvarlig vis.
 • Der skal arbejdes for at bevare naturens mangfoldighed.
 • Brugen af GMP (genmodificerede organismer) er ikke tilladt.
 • Tvangs- eller slavearbejde er ikke tilladt, og der må ikke ansættes børn under 15 år. Der arbejdes for at forhindre børnearbejde ved, at forældrenes økonomi forbedres. Børn må hjælpe til i familiebrug, men det må ikke påvirke skolegangen eller barnets sociale udvikling i negativ retning.

Udviklingskriterier
Udviklingskriterierne omfatter bl.a.:

 • Krav om evaluering af virksomheden, planlægning af virksomhedens fremtid og bedre information til medlemmerne. Gennem information og uddannelse får medlemmerne større indblik i styring og administration.
 • Producentorganisationen øger gradvist sin kapacitet, så den kan eksportere sine råvarer direkte ud på markedet, f.eks. ved hjælp af direkte kommunikation med købere og egne forædlingsprocesser.
 • Minoritetsgrupper skal støttes i at få mere ud af Fairtrade, f.eks. ved at få tildelt ansvarsfulde poster inden for organisationen.
 • Tiltag for at mindske energiforbruget og gradvist at gå over til vedvarende energikilder.

Kriterier for ansat arbejdskraft
Ansatte medarbejdere er som oftest personer, der arbejder på plantager eller fabrikker, som ejes og drives af private. Kriterierne for ansat arbejdskraft handler først og fremmest om ansættelsesvilkår samt hensyn til den ansattes helbred og sikkerhed. Kriterierne for ansat arbejdskraft vil blive revideret i 2012.

Kernekriterier

 • CSR (Corporate Social Responsibility, virksomhedens sociale ansvar) er en vigtig del af virksomhedens indsats.
 • Arbejdsgiveren er ansvarlig for at ledelse og ansatte på alle niveauer informeres om de rettigheder og forpligtelser, som Fairtrade medfører.
 • De ekstra indtægter, som minimumsprisen sikrer, skal fremme de ansattes sociale og økonomiske udvikling.
 • Der udbetales en præmie for solgte varer til en præmiekomité; denne præmie skal anvendes til investeringer i lokalsamfundet.
 • Præmiekomitéen træffer – på demokratisk vis – beslutning om, hvad præmien skal bruges til. Præmien må ikke investeres i produktionen, da den type investeringer hører ind under virksomhedens normale ansvar.
 • Arbejdspladsen skal være et sikkert sted at opholde sig for de ansatte. Om nødvendigt skal de have udleveret arbejdstøj, som beskytter dem under arbejdet.
 • De ansatte skal modtage information om og uddannelse i helbred og sikkerhed. Der skal forefindes rent drikkevand, toiletfaciliteter, god ventilation, nødudgange, brand- og førstehjælpsudstyr.
 • De ansatte skal have tilbudt gratis helbredskontroller.
 • Enhver form for diskriminering er forbudt, f.eks. på grund af køn, alder, civilstand, funk-tionshindringer, etnicitet, fagligt tilhørsforhold, politisk eller religiøs overbevisning eller seksuel observans.
 • Trusler, afstraffelser eller seksuelle chikaner er ikke tilladt.
 • Alle fast ansatte arbejdere har en ansættelsesaftale, som beskriver ansvarsområde, løn og arbejdstid, minimum to ugers ferie, sygeforsikring og sygefravær. Arbejdsgiveren be-taler en socialforsikring.
 • Alt overarbejde sker på frivillig basis og mod betaling.
 • Barselsorlov øges til mindst otte uger, som der betales løn i.
 • Lønnen skal være på niveau med eller højere end den laveste mindsteløn i landet eller betales på basis af et regionalt gennemsnit.
 • Tvangs- og slavearbejde er forbudt; det samme gælder ansættelse af børn under 15 år.
 • Arbejdsopgaver, som indebærer risici, f.eks. håndtering af kemikalier, må ikke udføres af personer under 18 år, af funktionsbehindrede eller af gravide eller ammende kvinder.
 • Alle ansatte har ret til at organisere sig fagligt og som gruppe at forhandle arbejdsvilkår med arbejdsgiveren. Fagforeningsrepræsentanter har fri adgang til arbejdspladsen.
 • Der skal undervises internt i skadedyrsbekæmpelse.
 • Der skal foreligge en plan for miljøspørgsmål og dokumentation for markanvendelse, drift af jordbrug og anvendelse af eventuelle pesticider.
 • Affaldsmængden skal mindskes, genanvendes eller genvindes i størst muligt omfang. Spildevand må ikke påvirke vandkvaliteten, markerne eller fødevarer.
 • Der skal foreligge en plan for udfasning af pesticider.
 • Der skal arbejdes for bevarelse af den biologiske mangfoldighed og oprettel-se/beskyttelse af ”bufferzoner”.
 • Anvendelse af GMO (genmodificerede organismer) er ikke tilladt.

Udviklingskriterier

 • Et år efter certificeringen skal der foreligge en plan for den videre sociale udvikling.
 • På samme tidspunkt skal alle i virksomheden have kendskab til certificeringen og Fairtrade samt de rettigheder og forpligtelser, dette indebærer for alle i virksomheden.
 • Kompetenceudvikling og uddannelse af de ansatte i relevante emner. I den forbindelse tages ekstra hensyn til kvinders og minoritetsgruppers behov.
 • Minoritetsgrupper skal støttes i at få mere ud af Fairtrade, f.eks. ved at få tildelt ansvarsfulde poster i organisationen.
 • Fast ansatte medarbejderes børn skal have adgang til uddannelse og skolegang inden for ét år efter den indledende certificering.
 • Barselsorloven skal årligt øges med én uge, indtil den ender med at være minimum 12 uger.
 • Lønniveauet hæves gradvist.
 • Hvis der er behov for det, skal de ansatte have tilbudt boliger til rimelige omkostninger. Boligen skal være i god stand og indeholde de nødvendige hygiejne- og tryghedsfaciliteter.
 • De ansatte skal løbende uddannes i helbred og sikkerhed på arbejdspladsen. På arbejdspladsen skal forefindes gratis grundlæggende sundhedsvæsen og sygeafdeling.
 • I de lande, hvor der er indgået kollektivaftale for den pågældende sektor, skal arbejdsgiveren overholde denne efter senest ét år efter den indledende certificering.
 • Arbejdsgiveren skal bestræbe sig på at sørge for pensionsforsikring for alle fast ansatte.
 • De, som er løst ansatte i en periode på mindst tre måneder, skal have en ansættel-sesaftale og samme arbejdsvilkår og goder som fast ansatte medarbejdere.
 • Krav om en plan for håndtering af miljørisici. Der skal forefindes bufferzoner omkring dyrkningsområdet for at bevare den biologiske mangfoldighed og beskytte dyr, natur og vand. Det samme gælder for afgrøder og ny beplantning.
 • Genvinding af affald og andre materialer skal sikres i størst muligt omfang.
 • Brugen af vand må ikke medføre forurening, tilsaltning af jord eller dannelse af ørken.
 • Eventuelle pesticider, som undtagelsesvis anvendes, udfases gradvist.
 • Tiltag for at mindske energiforbruget og gradvis overgang til vedvarende energikilder.

Handelskriterier
Handelskriterierne gælder for alle aktører, som handler med (køber og sælger) Fairtrade-certificerede produkter eller råvarer helt indtil produktet pakkes og mærkes. Siden maj 2011 er handelskriterierne inddelt i fire områder: Generelt, handel, produktion samt virksomhed og udvikling. Nedenfor beskrives de overordnede kriterier.

Generelt
Alle handelsaktører, som køber/sælger (produ-cerer/pakker/mærker) en Fairtrade-certificeret råvare, inspiceres og certificeres og overholder de retningslinjer, som vedrører brugen af Fairtrade-mærket på såvel produkterne som i markedsføringen.

Handel
Der skal foreligge en skriftlig aftale mellem køber og den Fairtrade-certificerede producentor-ganisation.  Denne aftale bygger på gensidighed og tydelig dokumentation hvad angår f.eks. mængder, kvalitet, pris og betalings- og leveringsbetingelser. Produkter eller råvarer, som købes og sælges som værende Fairtrade-certificerede, skal altid være produceret af Fairtrade-certificerede producentorganisationer og være sporbare gennem hele handelskæden ved hjælp af dokumentation og tydelig mærkning. Af produktionstekniske årsager gælder kravet om fysisk sporbarhed ikke for kakao, sukker, juice og te.

Produktion
Ingen generelle kriterier. Her gælder de pro-duktspecifikke kriterier.

Aktiviteter og udvikling
Fairtrades formål er at give producentorganisationerne i udviklingslandene langsigtet adgang til et internationalt marked ved hjælp af handelsrelationer, der bygger på gensidig respekt, transparens og engagement. Her er informationsudveksling en væsentlig parameter, især for producentorganisationerne, som så kan planlægge deres produktion og leverancer mere effektivt. Producentorganisationen kan forlange forudbetaling af køberen, helt op til 60% af den aftalte pris (ordrens værdi). Prisfastsættelsen for en Fairtrade-certificeret råvare påvirkes bl.a. af minimumsprisen, præmien og om avlen/produktionen er økologisk, idet det vil udløse en højere pris. I øvrigt påvirkes prisen af udbud og efterspørgsel.

Produktspecifikke kriterier
Indeholder produktspecifikke tillæg til de generelle kriterier og handelskriterierne. For hver produktgruppe foreligger der også en oversigt og minimumspriserne, Fairtrade-præmie og økologisk prisdifferentiale. 

Du finder FLO’s kriterier for forskellige produkter her: (http://www.fairtrade.net/standards.html).

 
Fairtrade Internationals organisation

Fairtrade International er en paraplyorganisation, som omfatter ca. 20 mærkningsinitiativer samt producentnetværk, der repræsenterer Fairtrade-certificerede producentorganisationer i Latinamerika, Afrika og Asien. Fairtrade International udvikler kriterierne for Fairtrade-mærkningen, og den uvildige kontrolorganisation FLO-Cert varetager kontrollerne af alle led i handelskæden.

Fairtrades mærkningsinitiativ og producentnetværk er fuldgyldige medlemmer af Fairtrade International og har stemmeret på de årlige generalforsamlinger. Der findes to associerede medlemmer: Fairtrade Label Sydafrika og Comercio Justo Mexico.

Alle medlemmer og certificerede organisationer deltager i Fairtrade Internationals beslutningstagen via generalforsamlingerne og de respektive forsamlinger: Mærkningsinitiativets forsamlinger eller relevante forsamlinger blandt producentnetværket.

Producentnetværket er sammensat af regionale organisationer, som Fairtrade-certificerede producentorganisationer kan deltage i, hvis de ønsker det. De repræsenterer mindre producenter, arbejdere og andre interessenter. Der findes producentnetværk på tre kontinenter, nemlig Afrika, Asien samt Latinamerika og Karibien. De tre netværk findes her:

• Fairtrade Afrika http://www.fairtrade.net/afn.html
• Fairtrade Latinamerika og Karibien http://www.fairtrade.net/clac.html
• Fairtrade Asien http://www.fairtrade.net/nap.html

Fairtrade Internationals bestyrelse vælges af generalforsamlingen og består af:

• Fem repræsentanter for mærkningsinitiativet
• Fire repræsentanter for Fairtrade-certificerede producentorganisationer (mindst én fra hvert regionalt producentnetværk)
• To repræsentanter for Fairtrade-certificerede distributører
• Tre eksterne, uvildige eksperter

Ledergruppen (The Leadership Team) varetager det daglige arbejde og sikrer, at det udføres i overensstemmelse med de strategiske mål. Medlemmer af Fairtrade International mødes én gang årligt på generalforsamlingen. Denne forsamling består af 50% repræsentanter for producenterne og 50% repræsentanter for mærkningsinitiativet.

Der afholdes også årlige forsamlinger i Fairtrades mærkningsinitiativ og i producentnetværket. Bestyrelsen bidrager med tre komitéer, som skal tilføre ekspertise og overblik over de følgende tre nøgleområder:

1. Standardkomitéen
Fairtrade Internationals standardkomité overvåger udviklingen af de internationale Fairtrade-kriterier. Komitéens medlemmer er repræsentanter for hovedinteressenterne (producenter, Fairtrades mærkningsinitiativ og distributører) samt eksterne eksperter. Det er en forsikring om, at den nødvendige ekspertviden og det nødvendige perspektiv inddrages i komitéens beslutninger.

2. Økonomikomitéen
Fairtrade Internationals økonomikomité er ansvarlig for at overvåge FLO’s økonomi. Den udvikler også økonomipolitikker for at sikre, at FLO har et tilstrækkeligt stort budget.

3. Nomineringskomitéen
Fairtrade Internationals nomineringskomité er ansvarlig for at anbefale og undersøge de personer, der udnævnes til bestyrelsen og komitéerne. Den fastlægger disse organers roller og ansvarsområder og følger op på, hvordan bestyrelsen og komitéerne fungerer.

Personale
Fairtrade Internationals personale omfatter ca. 70 personer på kontoret i Bonn, Tyskland, samt et antal liaisonofficers, som arbejder rundt omkring i verden.

 
Granskning og certificering

Fairtrade International udvikler kriterier og fungerer som støtte for avlere og ansatte i udviklingslandene. Certificeringen og kontrollerne gennemføres af FLO-Cert, et uvildigt internationalt certificeringsorgan med ISO 65-akkreditering. FLO-Cert ejes af Fairtrade International, men drives som et uvildigt internationalt certificeringsorgan . FLO-Cert kontrolleres af en tredjepart med hensyn til kriterierne for ISO 65,og FLO-Cert modtager betaling for de udførte audits fra producenterne.

To primære kontroltyper

 • Løbende kontrol af dokumentation, såsom købs- og betalingsdokumentation for samtlige aktører – producentorganisationer, eksportører, importører og licenstagere.
 • Feltkontrol, som indebærer besøg hos producenten og gennemgang af virksomheden. Denne kontrol foretages én gang årligt. Kontrollen af eksportører / importører (og licenstagere) handler bl.a. om salgstal og mængder. Dette afstemmes sidenhen med de tal, som FLO-Cert har fundet frem til gennem sin bogføringskontrol hos de relaterede producentorganisationer / importører.

Den indledende inspektion
Certificeringsprocessen begynder med, at producentorganisationen sender en ansøgning til FLO-Cert, ofte i samarbejde med en leverandør / licenstager. Hvis ansøgningen accepteres, gennemfører en regional FLO-Cert-auditør en indledende inspektion på stedet. Når den indledende inspektion er afsluttet, sendes en rapport til FLO-Cert, som så træffer beslutning om, hvorvidt producentorganisationen skal certificeres eller ej.

For at producentorganisationen skal kunne blive certificeret, skal Fairtrade Internationals kernekriterier være opfyldt. FLO-Cert går ud fra en ”gruppecertificeringsmodel”, hvilket betyder inspektioner af de centrale dele af organisationen (hovedkontor og lignende) samt vilkårlige kontroller af udvalgte medlemmer (avlere / deres ansatte). Antallet af udvalgte medlemmer beregnes på basis af producentorganisationens størrelse.

Opfølgning
Når den indledende inspektion er afsluttet og godkendt, begynder en certificeringscyklus, som indebærer årlige kontroller af, om kriterierne opfyldes samt krav om gradvise forbedringer i henhold til udviklingskriterierne.

Inspektionens længde, både den indledende inspektion og opfølgningen, varierer afhængigt af producentorganisationens størrelse, struktur og antallet af solgte produkter. En komplet inspektion tager fra fire og en halv dag for en lille producentorganisation op til syv uger for et større kooperativ eller en større plantage.

Hvem gennemfører inspektionerne?
Inspektionerne gennemføres af ca. 120 kvalificerede inspektører fra FLO-Cert, hvoraf 100 udelukkende har fokus på kontrol af producentorganisationerne. I sin stilling som inspektør skal denne hvert år gennemgå en uges uddannelse, som afsluttes med en eksamen.

Uddannelsen er skræddersyet, så den giver inspektøren den nødvendige viden om de internationale Fairtrade-kriterier. Inspektørerne er ansat lokalt og har et omfattende kendskab til kulturen og lovgivningen i det land, hvor inspektionerne gennemføres.

Hvad sker der, når kriterierne ikke overholdes?
En Fairtrade-certificeret producentorganisation, som ikke opfylder de fastlagte kriterier får en anmærkning og påbud om at rette op på tingene inden for et bestemt tidsrum. Hvis det gentagne gange mislykkes at rette op på misforholdet, annulleres producentorganisationens certificering. I første omgang forsøger man at løse de eksisterende problemer. Visse anmærkninger af alvorlig art kan danne grundlag for omgående ”udelukkelse”. Såfremt en producentorganisation mistænkes for ikke at leve op til kriterierne, kan der også blive tale om en uanmeldt inspektion og mere omfattende undersøgelser.

Hvorfor anmeldte audits?
Fairtrades internationale kriterier er udviklet sammen med Fairtrade International og de producentnetværk, der repræsenterer avlerne i Fairtrade. Certificeringssystemet er således skabt i fællesskab og i åbenhed med det formål at give avlerne mulighed og støtte i udviklingen og i at få adgang til et internationalt marked. I denne udviklingsproces spiller også Fairtrade Internationals regionale støttepersoner en væsentlig rolle.

Ved at samarbejde og ved at have fælles målsætninger som udgangspunkt er de certificerede producentorganisationer i forvejen informeret om de audits, der finder sted. Det tager flere dage at gennemføre en audit, og auditøren skal gennemgå omfattende dokumentation om virksomheden. Derfor er forberedelse nødvendig, og man kan ikke holde nogen borte fra deres arbejde i flere dage uden af have aftalt det i forvejen. Undtagelser forekommer dog, når en certificeret producentorganisation af en eller anden årsag mistænkes for at misligholde kriterierne – det kan give anledning til uanmeldte audits i henhold til tidligere nævnte procedure.

 
Fairtrade International:
 
En undersøgelse af handlen med kakao

Når et kakaooperativ har besluttet at lade sig auditere af FLO-Cert, og når auditrapporten er godkendt af certificeringskomitéen, idet kooperativet lever op til Fairtrades kriterier, kan forhandlere med en licens begynde at indkøbe fra dem i henhold til Fairtrades vilkår og markedsføre kakaoen som Fairtrade.

 • En schweizisk kakaobønneimportør, som er registreret hos FLO, sender en indkøbsrekvisition for Fairtrade-mærkede kakaobønner til et FLO-certificeret kooperativ i den Dominikanske Republik.
 • Kooperativet udarbejder en kontrakt om, at Fairtrade-mærkede kakaobønner skal transporteres til havnen på en bestemt dato. Den pris, der angives, skal som minimum svare til Fairtrades mindstepris. Såfremt kooperativet ønsker forudbetaling fra importøren, skal den senere betale op til 60% af indkøbsprisen i forbindelse med at kontrakten indgås.
 • Kooperativet rapporterer importørens navn til Fairtrade International sammen med dato for afskibning, containernummer og den pris, der betales for fragten. Dette sker som regel halvårligt.
 • Importøren sender oplysninger om afskibningen til Fairtrade International sammen med containernummeret og dokumentation for den betalte pris. De fleste importører samler oplysninger om transporterne og sender dem til Fairtrade International kvartalsvis.
 • Importøren kan nu forarbejde kakaobønnerne of markedsføre det færdige produkt som Fairtrade-certificeret. Importøren sælger Fairtrade-mærket chokolade til en slikproducent i f.eks. Sverige, som af Fairtrade AB har fået licens til at kunne rapportere om Fairtrade og anvende mærkningen.
 • Importøren sender en rapport til Fairtrade International om salget af chokoladen til slikproducenten, inklusive navnet på kakaokooperativet, som de købte bønnerne af.
 • Den svenske producent rapporterer købet af chokolade fra det schweiziske foretagende til Fairtrade AB i Sverige og betaler den en afgift (beregnes efter vægt) for at anvende Fairtrade-mærket.
 • Slikproducenten pakker chokoladekagerne i en emballage, som fremhæver Fairtrade-logoet og viser, at der er tale om et Fairtrade-produkt. Produktet sælges til tusindvis af forhandlere.
 • Fairtrade International sender kopier af det schweiziske foretagendes rapporter til Fairtrade AB, som viser detaljerne vedrørende salget af Fairtrade-chokoladen. Fairtrade AB i Sverige kontrollerer, at mængderne af solgt og købt chokolade stemmer overens med de oplysninger, som producenten har rapporteret.
 • Fairtrade international kontrollerer hvert kvartal indkøbsrapporterne fra den schweiziske kakaobønneimportør og holder dem op mod de halvårlige rapporter, der sendes fra kakaokooperativet i den Dominikanske Republik.
 • Såfremt et produkt, der er mærket med Fairtrade-logoet, ikke kan spores tilbage, så man kan se, om kooperativet har modtaget Fairtrades mindstepris, er det op til Fairtrade International og Fairtrade AB at beslutte, om den fejlende part skal have inddraget sin Fairtrade-licens og ikke længere må handle under navnet Fairtrade. Alternativt kan situationen rettes ved en pengeoverførsel eller ved at produktet trækkes tilbage.
 • Fairtrade-præmien, som hvert kooperativ modtager udover verdensmarkedsprisen eller Fairtrades mindstepris, beregnes samlet for hele året. I forbindelse med det kommende års audit fra FLO skal kooperativet redegøre for summen og vise, at præmien er anvendt til sociale udviklingsprogrammer gennemført af kooperativet.

Kilde: Alex Nichols, Charlotte Opal, Fairtrade, Market-Driven ethical Consumption, SAGE 2010
Fairtrade International,  http://www.fairtrade.net/, 2012-02-21,
FLO-Cert http://www.flo-cert.net, 2012-02-21,
Fairtrade Sverige, http://www.fairtrade.se, 2012-03-06.